BẢN QUYỀN

Toàn bộ nội dung các bài viết và hình ảnh của Blog ( trừ nội dung và hình ảnh có trích dẫn nguồn) đều thuộc bản quyền của Hạnh Nguyễn.

Đơn vị hoặc cá nhân nào muốn đăng lại bài viết trên trang của mình cần phải nêu rõ tên Blog ( hanhnguyen.de), tên tác giả ( Hạnh Nguyễn) và kèm link gốc của bài viết.

Trừ trường hợp có sự đồng ý của tác giả, còn việc sao chép trên 30% nội dung bài viết là không được phép, cũng như đang vi phạm bản quyền bài viết.

Mọi vấn đề liên quan đến việc trao đổi, sao chép, sử dụng bài viết… Vui lòng liên hệ với mình qua e-mail:

hanh@hanhnguyen.de

Hành động vì một cộng đồng mạng văn minh hơn! Xin cảm ơn!